Links                      Canaan Dog Oasis

GKF - Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung e.V.
GfH - Gesellschaft für Haustierforschung e.V.
Tasso e.V.